Bestuur

Het bestuur van de VIEPA is als volgt samengesteld:

 • Prof. mr Dirk Visser (voorzitter)
 • mr Carja Mastenbroek (secretaris)
 • mr Thera Adam-van Straaten (penningmeester)
 • mr Wouter Pors
 • mr Gregor Vos
 • mr Timme Geerlof

De statuten

De statuten van de VIEPA vindt u hier:

Huishoudelijk regelement

Het huishoudelijk reglement van de VIEPA vindt u hier:

Lidmaatschap

De VIEPA kent gewone leden, aspirant-leden en buitengewone leden. In alle gevallen dient u in Nederland als advocaat ingeschreven en werkzaam te zijn.

U kunt het aspirant lidmaatschap aanvragen indien u uw advocatenstage hebt afgerond en gedurende het jaar voorafgaand aan uw lidmaatschapsaanvrage minimaal 400 uur in IE-zaken hebt gewerkt.

U kunt het gewone lidmaatschap aanvragen indien u minimaal vijf jaar bent ingeschreven als advocaat, gedurende de twee jaren voorafgaand aan uw lidmaatschapsaanvrage minimaal 500 uur per jaar in IE-zaken hebt gewerkt, gedurende het jaar voorafgaand aan uw lidmaatschapsaanvrage twee gepubliceerde IE-procedures zelfstandig hebt gevoerd of vergelijkbare ervaring op het gebied van het IE-procesrecht hebt opgedaan, en het VIEPA examen met goed gevolg hebt afgelegd.

Als u minimaal acht jaar bent ingeschreven als advocaat, hoeft u het VIEPA examen niet af te leggen, mits u gedurende de vijf jaren voorafgaand aan uw lidmaatschapsaanvrage minimaal 500 uur per jaar in IE-zaken heeft gewerkt en gedurende de drie jaren voorafgaand aan uw lidmaatschapsaanvrage per jaar twee gepubliceerde IE-procedures zelfstandig heeft gevoerd of vergelijkbare ervaring heeft opgedaan dan wel een beroep kan doen op de grandfather clause.

Als u eenmaal lid bent van de VIEPA dient u jaarlijks aan verschillende voorwaarden te voldoen om lid te mogen blijven. Het bestuur van de VIEPA zal controleren of u aan uw jaarlijkse verplichtingen voldoet.

De exacte voorwaarden voor het (aspirant) lidmaatschap van de VIEPA en voor het behouden van het lidmaatschap vindt u hier.

U kunt het (aspirant) lidmaatschap van de VIEPA aanvragen via het online aanvraagformulier. Uw aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 30,00 voor aspirant leden en € 50,00 voor gewone leden. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, gericht aan het secretariaat van de VIEPA, uiterlijk 1 maand voor het einde van het lopende kalenderjaar.

Adviescommissie

De leden van de Adviescommissie worden door het bestuur van de VIEPA benoemd. De Adviescommissie bestaat uit (minimaal drie maximaal vijf) ervaren oud IE-advocaten en/of (in minderheid) ervaren of oud full time docenten en/of ervaren of oud IE-rechters. De Adviescommissie beslist in hoogste instantie ten aanzien van geschillen met betrekking tot toelating en royement van leden van de VIEPA.

De Adviescommissie is momenteel als volgt samengesteld:

 • Jhr. mr Toon Huydecoper
 • Prof. mr Constant van Nispen
 • Prof. mr Feer Verkade

Examencommissie

De leden van de Examencommissie worden door het bestuur van de VIEPA benoemd na goedkeuring door de Adviescommissie. Een steeds wisselende poule van leden van de Examencommissie stelt de VIEPA examenvragen vast en neemt het examen af.

De Examencommissie is momenteel als volgt samengesteld:

 • Prof. mr Dirk Visser
 • mr Bas Pinckaers
 • mr dr. Alexander Tsoutsanis
 • mr Arnout Groen
 • mr Gregor Vos
 • mr Maarten Haak
 • mr Richard van Oerle
 • mr Willem Leppink
 • mr Tjeerd Overdijk
 • mr Remy Chavannes
 • mr Christiaan Alberdingk Thijm
 • mr Maarten Schut
 • mr Bas le Poole
 • mr Hidde Koenraad
 • mr Manon Rieger-Jansen
 • mr Marc Wallheimer

Verhouding met de VIE/AIPPI NL

De VIEPA is een zelfstandig rechtspersoon, maar is gelieerd met de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) doordat een van de bestuursleden van de VIEPA op voordracht van de VIE wordt benoemd.

Bewaking kwaliteit

Wie zich wenst te beklagen over de vakbekwaamheid van een lid van de VIEPA, richt zich per brief tot de secretaris van de Vereniging, waarin de klacht wordt toegelicht.

Indien het bestuur van de VIEPA na daartoe ontvangen klachten gegronde redenen heeft te twijfelen aan de vakbekwaamheid van een van haar leden, kan zij de Adviescommissie om een oordeel vragen. De Adviescommissie geeft na het desbetreffende lid gehoord te hebben een bindend advies.

De Adviescommissie kan in haar bindend advies (i) het betreffende lid vakbekwaam achten, (ii) bepaalde maatregelen opleggen waaronder het afleggen van het VIEPA examen teneinde de vakbekwaamheid op peil te brengen, of (iii) adviseren tot royement van het betreffende lid.

Contact

Voor informatie en vragen over de VIEPA kunt u terecht bij het secretariaat van de VIEPA:

Secretariaat VIEPA
p/a Good Law B.V.

Burgemeester Stramanweg 63
1191 CX Ouderkerk a/d Amstel

E: info@viepa.nl

www.viepa.nl

webdesign: final web+design